[vc_row full_width=”stretch_row” centered=”yes”][vc_column][vc_column_text]Regulamin świadczenia usług telemedycznych dla Klientów ORTOKLINIK spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.

§ 1

Postanowienia ogólne

1.Przez użyte w Regulaminie pojęcia rozumie się:

 • Usługi Telemedyczne – ambulatoryjne świadczenia zdrowotne wykonywane przez Świadczeniodawcę na rzecz Klienta na odległość, bez bezpośredniego badania przedmiotowego, przy pomocy przekazu, który jest w całości nadawany, odbierany lub transmitowany za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (odpowiednio w formie czatu, wideokonsultacji lub konsultacji telefonicznej, obsługiwanych za pośrednictwem wskazanych programów np. Skype lub telefonu);
 • Pacjent – osoba uprawniona do korzystania z Usług Telemedycznych wskazana za pośrednictwem strony sportoklinik.pl lub zgłoszona telefonicznie. Pacjent jest osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i nie została pozbawiona zdolności do czynności prawnej w tym również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która korzysta z Usług udzielanych przez Usługodawcę. Pacjentem może być osoba niepełnoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, w zakresie w jakim jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego.
 • Ekspert Medyczny – osoba fizyczna będąca podmiotem wykonującym działalność leczniczą zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej bądź też wykonująca pracę na rzecz podmiotu wykonującego działalność leczniczą, świadcząca Usługi Telemedyczne; Konsultanci udzielają świadczeń zdrowotnych na podstawie Regulaminu.
 • Dane Klienta. Pacjent zobowiązany jest poinformować Świadczeniodawcę o zmianie wszystkich danych (nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu za pomocą właściwego formularza na stronie www lub drogą mailową).
 • Produkt–produkt leczniczy, wyrób medyczny lub środek specjalnego przeznaczenia żywieniowego, produkt kosmetyczny i pielęgnacyjny dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia i atesty;
 • Regulamin–niniejszy Regulamin;
 • Świadczeniodawca – ORTOKLINIK spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000323431, NIP: 6751408785, REGON: 120851021, będący zarejestrowanym Podmiotem Wykonującym Działalność Leczniczą o numerze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 000000022993;

2. Do Regulaminu zastosowanie mają w szczególności następujące akty prawne:

1) Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne;

2) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

3) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

4) Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

5) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej również: „RODO”),

6) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny.

3. Akceptując Regulamin, Pacjent uwzględnia okoliczność, że Usługi świadczone są za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w przypadku podania numeru telefonu przez Pacjent – również na komunikację telefoniczną, prowadzoną przez Świadczeniodawcę w celu realizacji Usługi Telemedycznej oraz w celu przekazywania informacji o zmianach Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§ 2

Warunki świadczenia Usług Telemedycznych

 1. Świadczeniodawca świadczy Usługi Telemedyczne drogą elektroniczną Pacjentom, zgodnie z Regulaminem w dniach powszednich w godzinach 8:00-21:00
 2. Usługi Telemedyczne są realizowane po uprzednim zamówieniu każdej Usługi Telemedycznej przez infolinię Sportoklinik lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Usługi telemedyczne oraz komunikacja Pacjenta z Ekspertem Medycznym w ramach świadczonych usług może przebiegać w zależności od decyzji Pacjenta w formie:

1) telekonferencji –przekazu audio między Pacjentem a Ekspertem Medycznym za pośrednictwem telefonu,

2) wideokonferencji –przekazu audiowizualnego między Pacjentem a Ekspertem Medycznym za pośrednictwem telefonu lub aplikacji wskazanej przez Świadczeniodawcę.

 1. Świadczeniodawca przed przystąpieniem do świadczenia Usługi Telemedycznej na rzecz Pacjent weryfikuje tożsamość Klienta poprzez zwrócenie się o podanie imienia, nazwiska oraz numeru PESEL lub daty urodzenia.
 2. W celu wykonania Usług Telemedycznych Świadczeniodawca po opłaceniu usługi przekaże Klientowi za pośrednictwem infolinii lub przez pocztę email niezbędne dane konieczne do zalogowania się do wideokonferencji. W razie wyboru przez Pacjenta usługi telekonferencji Ekspert Medyczny skontaktuje się telefonicznie z Pacjentem w terminie potwierdzonym przez Świadczeniodawcę w wiadomości SMS lub e-mail przesłanej do Klienta. Do kontynuowania usługi telekonferencji Pacjent akceptuje Regulamin. W przypadku, gdy Pacjentem jest osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych osobą akceptującą Regulamin jest przedstawiciel ustawowy Pacjenta.
 3. Świadczeniodawca udostępnia Pacjentowi na jego życzenie dokumentację medyczną, w tym w szczególności w zakresie co najmniej: historię udzielonych konsultacji, zaleceń pokonsultacyjnych, dokumentów udostępnionych przez Pacjenta.
 4. Świadczeniodawca zapewni Pacjentowi możliwość przesyłania dokumentów medycznych danych medycznych.
 5. Jednostkowa Usługa Telemedyczna trwa maksymalnie 20 minut (jedna jednostka czasu).
 6. Jeżeli wymaga tego postawiona uprzednio diagnoza uprawniony Ekspert Medyczny w ramach Usługi Telemedycznej może wystawić receptę, skierowanie niezbędne do kontynuacji leczenia/zaopatrzenia w wyroby medyczne, zwolnienie jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.
 7. Wystawienie recepty może wymagać przedłożenia Ekspertowi Medycznemu przez Klienta dokumentów potwierdzających postawioną uprzednio diagnozę, między innymi:

1) karta wypisu ze szpitala,

2) dokumentacja medyczna,

3) wyniki badań laboratoryjnych/obrazowych.

 1. Ekspert Medyczny w razie potrzeby może zalecić badanie fizykalne przez osobę wykonującą zawód medyczny.
 2. Eksperci Medyczni posiadają wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia i kwalifikacje do udzielania Świadczeń Telemedycznych.
 3. Eksperci Medyczni prowadzą dokumentację medyczną zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 4. Konsultacja może być poprzedzona przeprowadzeniem ankiety dotyczącej m.in. ogólnego stanu zdrowia Pacjenta, dotychczasowego leczenia, przyjmowanych leków czy innych niezbędnych informacji wymaganych przez lekarza.
 5. Ekspert Medyczny przeprowadza badanie podmiotowe Pacjenta, które ma na celu ocenę stanu jego zdrowia oraz dobranie właściwych metod leczenia.
 6. Pacjent zobowiązuje się przekazać Ekspertowi Medycznemu wszelkie informacje i okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla świadczenia Usługi Telemedycznej, w tym kopie dokumentacji medycznej, wyników badań, które mogą być konieczne.
 7. Pacjent ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodne z prawdą lub zatajone informacje, o których mowa w ustępie poprzedzającym, jeżeli miały lub mogły mieć wpływ na wykonanie Usługi Telemedycznej.
 8. Przebieg świadczenia Usług Telemedycznych może być rejestrowany przez Eksperta Medycznego, a jego zapis może być przechowywany na serwerach wskazanych przez Eksperta. Akceptując Regulamin Pacjent wyraża zgodę na rejestrację przebiegu Usług Telemedycznych, w tym na sporządzanie zapisu głosowego lub audiowizualnego.

§ 3

Wymogi techniczne

1.Korzystanie z Portalu wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych, niezbędnych do współpracy z Systemem Teleinformatycznym, którym posługuje się Świadczeniodawca:

1) urządzenie z dostępem do sieci Internet z systemem operacyjnym Microsoft Windows, MacOS i minimalną prędkością łącza 1 Mbps

2) zainstalowana aktualna wersja przeglądarki internetowej Chrome lub Firefox z włączoną obsługą aplikacji niezbędnych do poprawnego połączenia z systemem teleinformatycznym oraz kamerą internetową.

3) aktywny adres e-mail,

4) telefon komórkowy,

 1. Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu, w przypadku korzystania z Portalu za pomocą przeglądarki to 1024×768 pikseli.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia Usług Telemedycznych oraz przesyłu danych, Świadczeniodawca podejmuje środki, w szczególności techniczne, adekwatne do zagrożenia.
 3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Usługi Telemedycznej, wynikające z niespełnienia przez Klienta wymagań, określonych w Regulaminie.

§ 4

Reklamacje

 

 1. Klientowi przysługuje prawo zgłaszania zapytań, uwag i reklamacji w związku ze świadczeniem Usługi Telemedycznej na zasadach ogólnych.
 2. Treść reklamacji powinna zawierać, co najmniej: 1)dane pozwalające na identyfikację Klienta: imię i nazwisko, PESEL, adres e-mail lub adres korespondencyjny, na który ma być wysłana odpowiedź, 2) określenie przedmiotu reklamacji, 3) wskazanie daty zaistnienia zdarzenia świadczącego o nienależytym wykonaniu Usługi Telemedycznej.
 3. Reklamacje dotyczące złożonego zamówienia należy kierować do Świadczeniodawcy: na adres korespondencyjny: ul. Józefa Kałuży 1, 30-111 Kraków, 2) mailowo: info@sportoklinik.pl 3)telefonicznie: 501 751 989 czynna w dni robocze od 10:00 do 20:00, koszt połączenia wg stawek operatorów)
 4. Treść reklamacji dotyczącej złożonego zamówienia powinna zwierać, co najmniej: 1) dane pozwalające na identyfikację Klienta: imię i nazwisko, numer zamówienia, numer telefonu, adres e-mail lub adres korespondencyjny, na który ma być wysłana odpowiedź, 2) określenie przedmiotu reklamacji.
 5. Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji, dotyczących działania Portalu i związanych z nimi kwestii technicznych następuje w najszybszym możliwym terminie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych.
 6. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres korespondencyjny lub na wniosek klienta pocztą elektroniczną.

§ 5

Płatności

 

 1. Świadczeniodawca świadczy Usługę odpłatnie.
 2. Płatność za Usługi jest realizowana przez Pacjenta, poprzez wykupienie usługi Teleporady.
 3. Opłaty za Usługi zostały uregulowane w Cenniku, znajdującym się na stronie www.
 4. Płatność za pojedynczą Usługę Teleporady jest pobierana przed jej rozpoczęciem. Pacjent jest informowany o momencie uiszczenia płatności.
 5. Odwołanie Teleporady z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 24 godziny przed terminem na który została umówiona zgodnie z Regulaminem Teleporady spowoduje zwrot pobranej płatności bądź też zostanie ustalony inny termin.
 6. Płatności za Usługi może dokonać Pacjent w imieniu własnym bądź małoletniego.
 7. Dokonanie płatności następuje poprzez:
  • przelew bankowy – Pacjent zostaje przekierowany do informacji, zawierającej dane rachunku bankowego Usługodawcy i wskazówkami dotyczącymi płatności,
 8. Kwoty podane w Cenniku są kwotami brutto, wyrażonymi w złotych polskich i są wiążące w chwili zawarcia Umowy.

 

§ 6

Zasady gromadzenia i przetwarzania danych

 

 1. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących zasady przechowywania dokumentacji medycznej i danych medycznych.
 2. Świadczeniodawca zabezpiecza świadczenie Usług Telemedycznych oraz transfer danych przed dostępem osób trzecich, zgodnie z obowiązującymi przepisami. wymaganiami przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych.
 3. Administratorem danych osobowych Klienta niezbędnych do świadczenia Usługi Telemedycznej, jest Świadczeniodawca. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Świadczeniodawcę jego danych osobowych w celu realizacji Usługi Telemedycznej.
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia Usługi Telemedycznej zgodnie z Regulaminem.
 5. Dane osobowe, w tym dane wrażliwe o stanie zdrowia Klienta, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o RODO i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Klient wyraża zgodę na udostępnianie swoich danych, w tym danych zawartych w dokumentacji medycznej, podmiotom wykonującym działalność leczniczą, w ramach których działają Konsultanci Medyczni w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania i rozliczenia Usług Telemedycznych oraz kontynuacji leczenia Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 7. Podanie danych osobowych przez Klienta wynika z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zaś podanie numeru telefonu jest niezbędne do komunikacji przy użyciu łącza telefonicznego.
 8. Klient, jeśli przepisy prawa, m.in. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, nie wskazują inaczej, ma prawo:1) dostępu do swoich danych osobowych,2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zajdą przesłanki z art. 21 RODO, 3) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże uniemożliwi świadczenie usług,4) przenoszenia danych 5) wniesienia skargi do organu nadzorczego 6) ograniczenia przetwarzania danych osobowych 7) usunięcia swoich danych osobowych 8) sprostowania swoich danych osobowych
 9. W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych poprzez e-mail na adres info@sportoklinik.pl lub poprzez pocztę tradycyjną pisząc na adres Świadczeniodawcy.
 10. Dane osobowe Klienta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Klient ponosi koszty wynikające z korzystania ze środków komunikacji elektronicznej, niezbędnych do skorzystania z Usług Telemedycznych wg cennika operatora, świadczącego na rzecz Klienta usługi telekomunikacyjne.
 2. Przesyłanie treści niezgodnych z prawem, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszających prawa Świadczeniodawcy lub innych oraz które mogłyby powodować lub zachęcać do zachowania uznawanego za działanie niezgodne z prawem, naruszającego prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, jest zabronione.
 3. Świadczeniodawca poinformuje Klienta o wszelkich zmianach Regulaminu niezwłocznie po jego zmianie. W celu dalszego korzystania z Usług Telemedycznych niezbędna jest akceptacja zmian Regulaminu przez Klienta.
 4. Umowa zawierana na zasadach określonych w Regulaminie jest umową dotyczącą usług zdrowotnych w rozumieniu art. 3 pkt. 7 ustawy o prawach konsumenta.
 1. Złożenie za pośrednictwem strony www, maila bądź telefonicznie rejestracji wizyty jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, że:

1) Klient ukończył 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) w przypadku, gdy Klientem jest osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych osobą składającą oświadczenie jest przedstawiciel ustawowy Klienta.

3) wskazany przez Klienta numer telefonu i adres e-mail należą do Klienta, a ich podanie nie narusza praw osób trzecich.

6.Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Klientowi treści związanych z wykonaniem umowy w zakresie Usług Telemedycznych następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]